Maria, de Onbevlekte Ontvangenis


Maria en de Onbevlekte Ontvangenis

Toen Bernadette, op aandringen van haar parochiepriester, aan Maria vroeg om haar naam te onthullen, zei Ze: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Bernadette vond dit moeilijk te onthouden, omdat ze de betekenis niet begreep, en uit angst om het te vergeten herhaalde ze het keer op keer voor zichzelf. Onze Lieve-Vrouw zei niet: “Ik ben de Onbevlekte Maagd” of “Ik ben Zij die Ontvangen is zonder oorspronkelijke zonde (erfzonde)”. Ze definieerde zichzelf met een abstract concept toen Ze zei dat Ze de “Onbevlekte Ontvangenis” was, in plaats van bijvoorbeeld “Zij die onbevlekt is ontvangen”.

Met de conceptie wordt niet alleen verwezen naar het behouden zijn van Onze Lieve Vrouw van de erfzonde en de gevolgen daarvan, maar vooral naar de “conceptie” van een Gedachte, van een Concept: Zij die een rol heeft bij het terugbrengen van de mensheid naar haar oorspronkelijke zuiverheid en volmaaktheid.

Het is door de Genade dat Onze Lieve Vrouw zonder erfzonde is ontvangen, en door Haar verdienste heeft Zij zich beter gehecht dan enig ander schepsel aan de Gedachte van God. In Haar is God nooit beledigd geweest; God is altijd tevreden geweest en heeft altijd volledige vreugde gevonden in het overwegen van Zijn werk. Zij beantwoordt volmaakt aan Zijn scheppende intentie. Zij is nooit een reden geweest voor teleurstelling. De heilige aartsengel Gabriël vertelt ons dit zelf wanneer hij Maria “Vol van Genade” noemt, en ook de heilige Elizabeth is getuige van deze waarheid: “Gezegend zijt Gij onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht van uw schoot.”

Maria is dus “Vol van Genade”, niet alleen omdat Zij door God bewaard is gebleven van (erf)zonde, maar ook omdat, zoals St. Gabriël het verwoordt: “Gij hebt genade gevonden bij God”. Dit betekent dat Maria zuiver is ontvangen, volmaakt zoals Adam volmaakt was, en bovendien zuiver is gebleven in Genade door Haar eigen verdienste, anders dan Adam die zondigde. St. Elizabeth verkondigt Haar: “Gezegend zijt Gij, die geloofd hebt”.

Geloven is een daad van geloof die een daad van de wil veronderstelt; en hier ligt de verdienste, hoewel elke daad van de wil met de hulp van Genade wordt verricht. Maria wordt dus verheerlijkt om Haar werk en om de aanwezige Genade in Haar, zowel door de Engelen (St. Gabriel) als door de mens (St. Elizabeth).

Jezus zei dat Zijn Moeder onbeduidend was in de ogen van de mens. Ik stel me voor dat er mensen waren die met minachting, zelfs medelijden, naar die ‘stille, teruggetrokken vrouw’ keken. Echter, Jezus heeft ook gezegd dat de Hemel in vervoering was bij het zien van Maria. Het ging in extase toen het Maria’s Hart aanschouwde, omdat dat Hart de zuiverste woning was die God ooit onder Zijn schepselen kon vinden.

Als Jezus het Woord, de manifestatie en de uitdrukking van God is, dan is Maria Zijn Project. En Zij stemde stilzwijgend in met Zijn Gedachte. Het was volledig onaanvaardbaar voor Lucifer dat Zij de Koningin van de Engelen zou zijn, omdat Zij als vrouw inferieur aan hem was. Toch werd het jonge meisje Maria de Koningin van de Hemel en van de Aarde; dat wil zeggen, Koningin van de Engelen en de heiligen; Koningin van de schepping, door haar eigen verdienste en door Genade. Maria, het jonge meisje, Koningin en Dame (Vrouwe), volmaakt Schepsel, volmaakte spiegel van haar Schepper; een schandaal voor Satan en Glorie voor God. Oneindige Wijsheid van God, die Zijn Zoon en toen de ontluikende Kerk aan Maria heeft toevertrouwd, en dit alles door haar eigen samenwerking (mee-werking): Zij, Co-Redemptrix.

>>> www.biblegenesis.org

Vertaald uit het Engels

When Bernadette, prompted by her parish priest, asked Our Lady to reveal her name, She said: “I am the Immaculate Conception.” Poor Bernadette found this difficult to remember – since she didn’t understand its meaning – and for fear of forgetting she repeated it to herself over and over again. Our Lady didn’t say: “I am the Immaculate Virgin,” or “I am She Who was Conceived Without Original Sin.” She defined herself with an abstract concept when she said she was the “Immaculate Conception,” instead of, for example, “She who was conceived immaculate.”

With conception, the reference isn’t only to being preserved from original sin and its consequences for the Blessed Virgin, but above all, it refers to “conception” of a Thought, of a Concept: She who has a role in bringing mankind back to its original perfection.
It is through Grace that Our Lady was conceived without original sin, and through her merit she adhered better than any other creature to the Thought of God. In her, God has never been offended; God has always been pleased, and has always found complete joy in contemplating His work. She responds perfectly to His creative intent. She has never been a reason for delusion. St. Gabriel the Archangel tells us this himself when he calls Mary the “Full of Grace,” and also St. Elizabeth is witness to this truth: “Blessed art thou that hast believed, because those things shall be accomplished that were spoken to thee by the Lord.”
Mary, is therefore “Full of Grace” not only because she was preserved from sin by God, but also because, as St. Gabriel puts it: “Thou hast found grace with God.” This means that Mary was conceived pure, perfect as Adam was perfect, and moreover, she remained pure in Grace through her own merit, differently to Adam who sinned. St. Elizabeth proclaims her, “Blessed art thou that hast believed.”
To believe is an act of faith that presupposes an act of the will; and this is where the merit lies, even though every act of the will is wrought with the help of Grace. Mary, thus, is glorified for her work and for the Grace present in her, both by the Angels (St. Gabriel) and by man (St. Elizabeth).
Jesus said that his Mother was insignificant in the eyes of man. I imagine there were those who might have looked with disdain, even commiseration, upon that ‘quiet, withdrawn woman’. However, Jesus has also said that, instead, Heaven was enraptured at the sight of Mary. It went into ecstasy when it contemplated Mary’s Heart, because that heart was the purest dwelling place that God could ever find amongst His creatures.
If Jesus is the Word, the manifestation, and the expression of God, then Mary is His Project. And She silently adhered to His Thought. It was entirely unacceptable for Lucifer to agree that she should be the Queen of Angels, because as a woman she was inferior to him. Yet, the young girl Mary became the Queen of Heaven and of Earth; that is, Queen of the Angels and of the saints; Queen of creation, through her own merit, and through Grace. Mary, the young girl, Queen, and Lady, perfect Creature, perfect mirror of her Creator: scandal for Satan, and Glory for God. Saintly Madness of God, Infinite Wisdom of God, who entrusted His Son and then the nascent Church to Mary, and all this through her own collaboration: She, Co-redemptrix.

 
>>> www.biblegenesis.org

Een gedachte over “Maria, de Onbevlekte Ontvangenis

Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: