Don Guido Bortoluzzi… de nieuwe ongemakkelijke profeet?


  • Samenvatting:
  • De schrijver houdt een pleidooi voor het serieus nemen van de theorie (hypothese) van hybridisatie van mensachtigen, zoals beschreven in de originele teksten van pastoor Guido Bortoluzzi uit de jaren 70.
  • De schrijver beweert dat de hybridisatie van mensachtigen geen theorie is, maar een feit dat kan worden aangetoond door genetische ziekten, vooral auto-immuunziekten. De schrijver suggereert dat deze theorie ongemakkelijk is voor veel mensen, waaronder militante atheïsten en “niet-gelovigen”.
  • Ook wij katholieken worden uitgedaagd door deze theorie omdat het de traditionele leer over de schepping in vraag stelt. De schrijver lijkt het eens te zijn met de theorie van pastoor Guido Bortoluzzi, en suggereert dat deze theorie de menselijke aard in een nieuw licht plaatst. – pastoor Geudens

Als lid van de groep mensen die de Vereniging Don Guido Bortoluzzi hebben opgericht en de originele teksten hebben gelezen – teksten die dateren uit de jaren zeventig waarin Don Guido Bortoluzzi zelfs al vooruitliep op de ontdekking van de hybridisatie van de zogenaamde “mensachtigen” door de academische wereld vele jaren later (in 2010) – was ik gedurende vele jaren bevriend met Renza Giacobbi, een van de meest eerlijke, oprechte en waardevolle mensen die ik ooit heb gekend. Daarom verbaast het mij ten zeerste wanneer ik hoor dat de Bijbelse Genesis wordt behandeld als een hoax, een “samenzwering” of iets absurds.

Hoewel ik persoonlijk niet in veel van de zaken geloof die tegenwoordig als waarheid worden verkondigd, zou ik nooit iemand demoniseren of veroordelen over iets waar ik niet voldoende van op de hoogte ben, of het nu gaat om veganisme, ufologie, vrijmetselarij of communisme. Velen roepen dat het allemaal een hoax is, maar uit de artikelen die ik lees – van de sites die zich “anti-complotdenkers” noemen tot die van de meest oppervlakkige katholieken – blijkt duidelijk dat Don Guido’s boek niet eens fatsoenlijk is gelezen, en dat er geen moeite is gedaan om de studies die later zijn uitgevoerd te bestuderen of de visioenen van de priester uit Belluno te bevestigen.

De hybridisatie van de menselijke soort, zoals behandeld op de website genesibiblica.org en andere websites die het onderwerp serieus en vanuit andere gezichtspunten behandelen, is geen theorie maar een feit: genetische ziekten, vooral auto-immuunziekten, zijn het bewijs hiervan. Dit is duidelijk ongemakkelijk voor al die mensen die geloven dat ze de waarheid in pacht hebben. Het is ongemakkelijk voor militante atheïsten, “niet-gelovigen” en verschillende aanhangers van linkse ideologieën, die hun overtuigingen baseren op materialisme dat wordt tegengehouden door de transformatie van soorten. Want als we allemaal voortdurend evolueren, dan is het fixisme van soorten en de verbazingwekkende zeldzaamheid van hybriden in de natuur voldoende en progressief om deze te weerleggen. Darwin zei het immers zelf. Het is ook ongemakkelijk voor katholieken, alle katholieken, van degenen die “creationisten” en/of “fundamentalisten” worden genoemd tot progressieven/modernistische theo-evolutionisten. Zij erkennen in wezen de erfzonde niet en weten niet eens waarom volgens de katholieke leer (KKK) ieder mens zonder doopsel slechts een schepsel van God is, dat alleen door Jezus Christus een geadopteerde zoon van God kan worden.

De gemedieerde schepping en/of fylogenie bevestigt niet eens volledig de zekerheden van creationisten. Zij moeten toegeven dat Adam niet onder een kool is ontsproten, maar dat elk levend wezen uit de zygote is geschapen – zoals ook uitgelegd in “Er was eens… Adam? – en dat de gevolgen van de erfzonde, die de menselijke natuur heeft verwond volgens de woorden van de Catechismus van de Katholieke Kerk, eenvoudige en zuivere genetica zijn, die volgens de Catechismus altijd beginnen bij de conceptie, oftewel de vorming van de zygote!

Ook het vraagstuk van de gevallen engelen uit Genesis 6:1-4 doet letterlijk eeuwen van speculatie op de zogenaamde “Angelologie” teniet, omdat het niet uit het immanente komt. In de praktijk ontdekken we een God die de mens niet schiep zoals we hem tegenwoordig begrijpen, maar kinderen van God voortbracht als synoniem voor ware en zuivere volmaakte zonen. Als gevolg van een zonde van hoogmoed, die alleen Adam kon begaan, ontstonden deze hybride zonen waarover de Joodse traditie al lang voor de komst van Christus spreekt, bijvoorbeeld in de mondelinge traditie verzameld in de Talmoed. Don Guido heeft deze kwestie voor het eerst op een begrijpelijke manier uitgelegd, wat ons allemaal onmenselijk maakt. Zelfs wat we de zogenaamde “mensheid” noemen, is slechts een overlevende van een reeks voormenselijke rassen die sinds de verdwijning van de zonen van God hebben gestreden om territorium en te overleven. De mensheid, die in literaire werken vaak beschreven wordt als een virus dat de planeet verwoest en de verscheidenheid aan levensvormen steeds meer vermindert, is geen uiting van haat tegen de mensheid, maar het gevolg van de onbewuste wetenschap dat we niet zijn wat we in het begin moesten zijn. Wij zijn de wanorde van de vleesgeworden schepping, maar God wil ons verlossen.

De vraag wordt ingewikkelder wanneer men probeert een samenleving zonder God op te bouwen, gebaseerd op het antropocentrisme, in een wereld waar er al wie weet hoe lang geen echte mannen meer zijn. De katholieke kerk, of in ieder geval die op de “hogere instanties”, kent deze waarheid al lang, maar is niet in staat om deze te laten samenvallen met het “Grote Werk” van een steeds humanistischer, progressiever en meer compromis-zoekend wereldbeeld. Dit heeft geleid tot een verschroeide aarde rond de priester uit Belluno. Soms wordt er op een website of in een krant iemand wakker met de verkeerde kant van het bed en denigreert Don Guido en zijn scheppingsverhaal op een manier die laat zien dat hij het boek nauwelijks heeft gelezen of, nog erger, het niet goed heeft begrepen.

Waarom heeft God dit toegestaan?

Don Guido Bortoluzzi gaat dieper in op deze vraag. In ieder geval zou het natuurlijke kwaad, dat niets minder problematisch is dan moreel kwaad, ook plaatsgevonden hebben zonder de zonde van Adam. Dit omvat het lijden als gevolg van een ecosysteem dat gebaseerd is op het gevoel van misbruik. Dit roept belangrijke vragen op die serieuze en realistische antwoorden verdienen, in overeenstemming met de wetenschappelijke kennis die een geschenk van God is. Op het gebied van de erfzonde hebben we het onderwerp al behandeld in artikelen zoals “Gaat de oorsprong van het kwaad vooraf aan de erfzonde?“. De theologische implicaties die kunnen worden verondersteld door te analyseren wat we weten over de aardse natuur die in ieder geval voorafging aan de schepping van Adam, openen ongelooflijke scenario’s, zowel over de zondeval als over de geschiedenis van de schepping.

Zowel de Don Guido Bortoluzzi Vereniging als Renza Giacobbi werken eraan om het onderwerp op het juiste moment verder te verdiepen, waarbij ze zich natuurlijk aan de Voorzienigheid toevertrouwen en proberen de wil van God te doen. In ieder geval is de kracht van de geschiedenis van de openbaring aan Don Guido slechts het topje van de ijsberg die zowel gelovigen als niet-gelovigen van streek zal kunnen maken. Zoals altijd zeg ik, God redt ons door een groot en prachtig verhaal dat alleen betrekking heeft op zijn Zoon. Dit verhaal komt voort uit de Goddelijke Wil en zal het woord van God nog duidelijker maken voor iedereen, inclusief niet-christenen.

Vertaling uit het Italiaans door pastoor Geudens

>>> Allemaal tegen Don Guido… de ongemakkelijke priester! – Bijbelse Genesis (genesibiblica.org)

Reacties zijn gesloten.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: